Dimsum

Rp. 950.000

Spesifikasi Kemasan : 20 pak x 500 gr

Rp. 950.000

Spesifikasi KemasanĀ  50 pak x 200 gr

Rp. 940.000

Spesifikasi Kemasan : 20 pak x 500 gr

Rp. 1.025.000

Spesifikasi KemasanĀ  50 pak x 200 gr

Rp. 555.000

Spesifikasi Kemasan : 20 pak x 500 gr

Rp. 1.100.000

Spesifikasi KemasanĀ  50 pak x 200 gr